header banner
Default

blockchain technology and cryptocurrency in the Netherlands


Het bezit van cryptocurrencies moet verplicht worden opgegeven bij de Belastingdienst. Het is dus een misverstand dat men geen belasting hoeft te betalen over cryptovaluta, omdat wet- en regelgeving daarover ontbreekt. Want hoewel crypto’s geen wettige betaalmiddelen zijn, wordt er tóch belasting over crypto geheven - omdat de Nederlandse overheid de cryptocurrency ziet als vermogen. We zetten de belangrijkste details voor je op een rijtje.

Belasting op cryptocurrency

Laten we eenvoudig beginnen: de waarde van cryptocurrencies valt voor de particulier in box 3, net als bijvoorbeeld spaargeld en goud. Het gaat hierbij om de eurowaarde van alle cryptovaluta samen, op de peildatum van 1 januari van dat jaar. Voor de belastingaangifte over 2021 is dat dus 1 januari 2021. Een tip voor bezitters van crypto’s is dan ook om op Nieuwjaarsdag screenshots te maken van de cryptovaluta in wallets en de exchange!

Belasting over crypto: waardering op de winst- en verliesrekening

VIDEO: Cryptocurrency Millionaire Livaneli turned a 100 euros into 1 Million in 2 Years | New Money
VICE Nederland

Ondernemers die betaald worden in cryptovaluta moeten deze omrekenen naar euro’s en dat bedrag tot de omzet rekenen. Bij het omwisselen van cryptocurrency kan winst of verlies gemaakt worden, dat komt tot uitdrukking in de winst- en verliesrekening. Als er op de balansdatum nog cryptovaluta zijn, moeten deze op kostprijs of lagere marktwaarde worden gewaardeerd. Hetzelfde geldt als de BV wordt betaald in cryptovaluta.

Bel de bank en stel je vragen over crypto

Doordat de waarde van Bitcoin en andere cryptovaluta erg is gestegen kan het zijn dat, wanneer particulieren hun winsten willen omzetten naar euro’s, ze problemen krijgen met de bank. Banken nemen daar over het algemeen geen duidelijke positie over in. Stel: iemand verkoopt één Bitcoin via een Nederlandse broker of exchange en neemt die daarna op in euro’s om vervolgens over te maken naar een privérekening; dan kunnen alarmbellen afgaan bij die bank. Zij hebben de plicht om bedragen van boven de 10.000 euro te melden, maar monitoren daarnaast ook ‘risk based’ transacties. Het kan dan ook verstandig zijn om de bank van tevoren op de hoogte te brengen van wat er staat te gebeuren - én om te vragen of dat al dan niet problemen kan opleveren.

Licht ook de Belastingdienst in over je crypto’s

VIDEO: Blockchain And Cryptocurrency Explained In 10 Minutes | Blockchain And Cryptocurrency | Simplilearn
Simplilearn

Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst. Leg uit dat je altijd keurig hebt aangegeven hoeveel waarde er was aan cryptovaluta en dat die nu bijvoorbeeld fors is gestegen. De koersen zijn soms ook vertiendubbeld, dus die veranderende waardetoevoeging zal niet zo’n probleem vormen. Hierbij is het trouwens wel enorm belangrijk een sluitende administratie te hebben over je crypto’s: waar is wat gekocht, en waar is wat verhandeld. Zorg dus dat ook je cryptobelasting 2021 in orde is!

Verbod op zakelijke aan- en verkoop crypto’s

VIDEO: Wat is Crypto en hoe werk het? - Cryptocurrency uitleg voor beginners 2022
Gewoon Crypto

Overigens is het vaak zo dat banken zich bij particulieren gematigd opstellen. Bij bedrijven is dat anders. Zo heeft de Rabobank recent expliciet gemaakt dat zakelijke klanten geen cryptovaluta mogen aan- en verkopen. In het geval van overtreding wordt de rekening opgezegd. De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) heeft hierop een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wegens vermeend machtsmisbruik. De Rabobank geeft aan dat de kans op witwassen te groot is met cryptovaluta en daarnaast zouden criminele activiteiten makkelijker te financieren zijn. Dit terwijl Nederlandse brokers en exchanges ook poortwachters zijn en sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan dezelfde eisen moeten voldoen als een bank.

Blockchain belastingdienst

Wat ook opvalt is dat de Belastingdienst meer specifieke regels ontwikkelt voor blockchain gerelateerde assets. Zo kan het zijn dat een particulier bijvoorbeeld aan het minen is. Hiermee wordt bijgedragen aan de veiligheid van het cryptonetwerk en daarvoor wordt een beloning betaald in crypto. De opbrengst van het minen hoeft niet te worden aangegeven, tenzij die hoger is dan de kosten. Als dat het geval is, kan er sprake zijn van inkomsten uit overig werk of winst uit onderneming - en moeten die opbrengsten dus wél worden aangegeven in de belastingaangifte. Ook als het minen een dagtaak is, worden die inkomsten gezien als inkomsten uit overig werk of als winst uit onderneming en moeten deze alsnog aangegeven worden in de belastingaangifte.

Waarom willen mensen dan toch minen? Enerzijds wellicht uit privacy-overwegingen: zelf geminde crypto’s zijn nergens geweest, die worden bij hun ontstaan aan de miner toegewezen, dus die zijn erg ‘private’. Anderzijds kan het aantrekkelijk zijn om zo te kunnen speculeren op toekomstige prijsstijgingen.

De toekomst: Loon via crypto

Een nieuwe trend is dat particulieren loon uitbetaald krijgen in cryptovaluta. Dit moet dan omgerekend worden naar euro’s op het moment van ontvangen - en wordt als loon in natura gezien. Bekende voorbeelden hiervan zijn de verloningen van de nieuwe burgemeester van New York en de burgemeester van Miami, waar inmiddels álle ambtenaren ervoor kunnen kiezen of ze hun salaris in dollars of in Bitcoins ontvangen.

Sources


Article information

Author: Kelly Lewis

Last Updated: 1704663362

Views: 1265

Rating: 4 / 5 (92 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelly Lewis

Birthday: 1942-02-08

Address: 976 Anthony Forest Suite 911, South Jonathonfurt, WI 92105

Phone: +3767655866165362

Job: Data Scientist

Hobby: Bird Watching, Bowling, Skiing, Coin Collecting, Astronomy, Cycling, Wildlife Photography

Introduction: My name is Kelly Lewis, I am a brilliant, valuable, unguarded, frank, irreplaceable, persistent, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.